Privacy policy

Privacybeleid

Privacybeleid Ballet Attitude

De wet op de bescherming van de persoonlijke gegevens : AVG & GDPR

Ballet Attitude draagt zorg voor jouw privacy in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

In onderstaande tekst leggen we uit hoe Ballet Attitude jouw persoonsgegevens verwerkt én gebruikt.

 

WIE ZIJN WE?

Ballet Attitude is een dansschool met filialen in Tielt en Kruishoutem en bestaat sinds 1978.

Ballet Attitude

 1. Baertstraat 25

8700 Tielt

balletattitude@hotmail.com

 

Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring vragen hebt hierover of contact met ons wil opnemen, kan dit via bovenstaande contactgegevens.

 

WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WE , HOE EN WAAROM?

Ballet Attitude verzamelt en bewaart persoonsgegevens van iedereen die gebruik maakt van onze diensten en/of omdat deze gegevens zelf aan ons werden verstrekt door de individuele betrokkenen, of via contactformulieren. Dat kan via papier, online of mondeling.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij bewaren verwerken, weliswaar, afhankelijk van de doelgroep waarvoor ze dienen verzameld te worden.

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Medische gegevens enkel indien echt noodzakelijk
 • Telefoon/gsm-nummer
 • E-mailadres

 

PORTRETRECHT

Tijdens de Ballet Attitude activiteiten, voorstellingen of stages kunnen foto’s en/of videobeelden genomen worden waarop de deelnemende jongeren en/of kinderen en/of toeschouwers en/of dansleerkrachten, danspedagogen of choreografen (mogelijks) te zien zullen zijn. Deelname aan Ballet Attitude stages, voorstellingen of de diverse dansactiviteiten betekent dat u toestemming verleent dat Ballet Attitude deze beelden in het kader van zijn werking op al zijn dragers, zoals o.m. website, DVD ’s, tijdschriften en folders, publiceert. Door in te schrijven in onze school, stemt u in dat Ballet Attitude deze beelden mag gebruiken maar ook dat de DVD ’s als herinnering voor de deelnemers of andere geïnteresseerden te koop worden aangeboden. Al dit foto- of filmmateriaal mogen op geen enkele manier door derden verder verspreid worden.

 

MET WELK DOEL WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

Ballet Attitude verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen :

 • Bij inschrijving voor een cursus, activiteit.
 • Bij het afhandelen van jouw betaling.
 • Voor het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
 • Voor het opvragen van noodzakelijke maar ontbrekende gegevens.
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Bvb: om te laten weten dat een les afgelast wordt, of ouders in te lichten dat een leerling gekwetst is.
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren.

 

WIE VERZAMELT, WIE VERWERKT DE GEGEVENS?

(Administratieve) medewerkers, vrijwilligers en bestuur van Ballet Attitude verzamelt deze gegevens.

Wij kunnen/zullen deze ook verwerken, naar gelang het doel en de bestemming hiervan.

Ballet Attitude gebruikt de volgende computerprogramma’s – of systemen:

– Microsoft windows en haar toepassingen

– Apple IOS en haar toepassingen

– Mailchimp (op heden 25/05/2018 nog niet actief)

 

INTENTIEVERKLARING: DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN

Ballet Attitude garandeert de bekomen gegevens enkel en alleen te gebruiken voor het resp. doel of activiteit waarvoor ze verzameld werden en garandeert tevens de gestockeerde data te beschermen tegen inbraak of hacking. Zelf zal Ballet Attitude, noch één van haar vaste of vrijwillige medewerkers de verzamelde gegevens nooit doorgeven of doorverkopen aan gelijk welke externe organisatie of individu. De gegevens die Ballet Attitude wettelijk verplicht is te delen om haar werking te kunnen verder zetten, kunnen wel aan de verzekeringsmaatschappij overgemaakt worden.

Website

Via onze websites kan foto- en filmmateriaal worden geüpload. Dit valt onder dezelfde strenge regels die onder “Portretrecht” van toepassing zijn.

Sociale media

Ballet Attitude is ook actief op Facebook en Instagram om haar activiteiten aan te kondigen. Dit houdt in dat sommige data hier kunnen verspreid worden. Het gaat hier enkel over de voor- en achternaam van personen en hun hoedanigheid (danser, choreograaf, dansleerkracht,…). Ook foto- en filmbeelden kunnen gepost worden. Deze vallen onder dezelfde strenge regels die onder “Portretrecht” van toepassing zijn.

 

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Ballet Attitude bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de data worden verzameld. De gegevens worden bewaard volgens de wettelijk bepaalde termijnen. Deze bewaartermijn is bepaald door Artikel 68. (01/01/2012- …) van het Rekendecreet, zeggende : “De bepalingen van de artikelen 15 en 16 van de Algemene bepalingenwet zijn ook van toepassing op de Vlaamse rechtspersonen.”

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om jouw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar attitude@telenet.be . We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek en spreken dan een tijdsgebonden scenario met u af. Ballet Attitude wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://www.privacycommission.be/nl .